Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku to przede wszystkim zuchy i harcerze. Wśród nas jest także kilkudziesięciu instruktorów harcerskich, którzy wraz z drużynowymi tworzą kadrę Naszego Hufca.

Na czele Hufca ZHP PŁOCK stoi komendant hufca, który wraz ze swoim zespołem – komendą podejmuje działania na rzecz całej społeczności Hufca. Drugą władzą jest komisja rewizyjna sprawująca nadzór i kontrolę nad działalnością komendy, zespołów i wszystkich jednostek harcerskich.

W celu zaspokojenia potrzeb naszych zuchów i harcerzy, a także instruktorów w Hufcu Płock działa kilka zespołów instruktorskich. Zespół kadry kształcącej odpowiada za organizację różnorodnych form kształceniowych, kursów instruktorskich, kursów dla drużynowych, warsztatów, konferencji i innych form wymiany doświadczeń. Zespół programowy odpowiada za realizację przedsięwzięć programowych na poziomie hufca. Współpracuje z namiestnictwami, których zadaniem jest wspieranie drużynowych w codziennych obowiązkach pracy wychowawczej na rzecz zuchów i harcerzy. Komisja stopni instruktorskich dba o to, aby próby na kolejne stopnie instruktorskie były ambitne i wpływały na rozwój osób je realizujących. Kapituła stopni wędrowniczych ma podobne zadania do KSI jednakże dba o rozwój wędrowników. Komisja historii i tradycji to zespół instruktorski zajmujący się naszą historią i utrwalaniem tego co najważniejsze. Zespół Promocji i Informacji dba o to, aby wszyscy wszystko wiedzieli na czas, a wizerunek Hufca był jak najlepszy. Wszyscy razem tworzymy silną harcerską wspólnotę!